hướng dẫn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

Thứ tư - 05/08/2020 03:17
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     
Số:         /SGDĐT-QLT
V/v hướng dẫn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
năm học 2020-2021
Hà Nội, ngày      tháng  7  năm 2020

Kính gửi ông (bà): - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng cơ sở giáo dục.

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hợp nhất Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT), Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh);
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 hợp nhất Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;
Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT (gọi tắt là Quy chế thi); Công văn số 1524/SGDĐT-QLT ngày 19/5/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021,
Sở GDĐT hướng dẫn về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 như sau:
I. ĐIỀU KIỆN PHÚC KHẢO
Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi theo quy định.
II. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC
1. Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi lên Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.
2. Thủ tục
- Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi (Mẫu 01) tại trường THCS, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục (CSGD) nơi học sinh học lớp 9 năm học 2019-2020, CSGD sao lại 01 bản để lưu, nộp bản chính về phòng GDĐT; thí sinh tự do phải nộp đơn xin phúc khảo tại phòng GDĐT nơi thí sinh đăng ký dự thi.
- Cơ sở giáo dục lập Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi theo môn (Mẫu M02a); Thống kê số lượng phúc khảo bài thi theo từng môn (Mẫu 02b) và nộp về phòng GDĐT kèm theo Đơn xin phúc khảo của học sinh.
- Phòng GDĐT:
+ Nhập dữ liệu phúc khảo căn cứ vào đơn xin phúc khảo của thí sinh;
+ In danh sách toàn bộ thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi và danh sách thí sinh xin phúc khảo theo môn (in từ trong chương trình nhập dữ liệu phúc khảo bài thi);
+ Nộp về Sở GDĐT (qua phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục): dữ liệu phúc khảo của phòng GDĐT, danh sách thí sinh xin phúc khảo theo môn, danh sách toàn bộ thí sinh xin phúc khảo bài thi, tổng hợp số lượng bài thi đề nghị phúc khảo (Mẫu 03a, 03b).
3. Việc phúc khảo tiến hành theo từng môn thi dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng Ban phúc khảo bài thi.
4. Trước khi bàn giao bài thi cho Ban phúc khảo, Ban thư ký Hội đồng thi tiến hành các công việc sau đây:
- Tra cứu để từ số báo danh, tìm ra số phách bài thi. Rút bài thi, đối chiếu với Phiếu thu bài thi để kiểm tra, đối chiếu số tờ giấy thi;
- Tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trong túi và bàn giao cho Ban phúc khảo. Việc giao nhận bài thi giữa Ban thư ký Hội đồng thi và Ban phúc khảo thực hiện theo đúng các quy định tại mục phần II, mục 5.2 của Công văn 2319/SGDĐT-QLT ngày 21/7/2020 về Hướng dẫn chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021;
- Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo bài thi phải có ít nhất từ hai người trở lên. Tuyệt đối giữ bí mật về quan hệ giữa số báo danh với số phách và không được ghép đầu phách.
5. Việc phúc khảo mỗi bài thi tự luận do 2 cán bộ chấm thi (CBChT) thực hiện theo quy định tại mục phần II, mục 5.2 của Công văn 2319/SGDĐT-QLT ngày 21/7/2020 và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh, điểm chấm từng ý nhỏ của CBChT số 2 phải ghi tại lề bên phải bài thi ngay cạnh ý được chấm.
6. Đối với kỳ thi tuyển sinh, việc phúc khảo bài thi chỉ thực hiện một lần.

7. Thời gian
- Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 10/8/2020: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại CSGD; thí sinh tự do nộp tại phòng GDĐT.
- Ngày 10/8/2020: Các CSGD nộp danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo, đơn xin phúc khảo của thí sinh về phòng GDĐT.
- Ngày 11/8/2020: Các phòng GDĐT nộp về Sở GDĐT (qua phòng QLT-KĐCLGD) đĩa dữ liệu thí sinh xin phúc khảo và Thống kê số lượng  phúc khảo bài thi (Mẫu 03b).
- Ngày 24/8/2020: Các phòng GDĐT nhận kết quả phúc khảo tại Sở (qua phòng QLT-KĐCLGD).
- Ngày 25/8/2020: Các CSGD thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.
III. CÔNG NHẬN KẾT QUẢ PHÚC KHẢO
Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:
1. Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức;
2. Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo bài thi tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;
3. Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng Ban Phúc khảo bài thi lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm chính thức rồi ký tên xác nhận;
4. Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên đối với môn khoa học tự nhiên và từ 1,0 điểm trở lên đối với môn khoa học xã hội thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các CBChT đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định;
5. Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng Ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.
IV. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM
1. Đối với cơ sở giáo dục
Có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ, chính xác các thông tin của thí sinh khai trong đơn xin phúc khảo bài thi, Thủ trưởng đơn vị ký tên và xác nhận vào đơn của thí sinh; lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo đảm bảo chính xác, Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo của đơn vị;
2. Phòng GDĐT
- Có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra danh sách đề nghị phúc khảo bài thi từ các CSGD, nhập dữ liệu phúc khảo của thí sinh, in danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi của phòng GDĐT có xác nhận của trưởng phòng GDĐT; toàn bộ đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh phải niêm phong và lưu giữ tại phòng GDĐT;
- Đối với những thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo, phòng GDĐT tiếp nhận Giấy chứng nhận điểm sau phúc khảo từ Sở GDĐT và bàn giao cho thí sinh.
Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT sao gửi Công văn này tới tất cả CSGD trực thuộc để thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;          
- Đ/c Giám đốc;
- Lưu: VT, QLT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Lê Ngọc Quang

Mẫu đơn xin phúc khảo tải về

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

35/KH-THCSTC

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm 2020 - 2021

Thời gian đăng: 01/08/2020

lượt xem: 42 | lượt tải:18

TT 15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đăng: 24/06/2020

lượt xem: 64 | lượt tải:25

KH Corona 2019

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 121 | lượt tải:48

QĐ thành lập tổ chống dịch do virut Corona

QĐ thành lập tổ công tác phòng chống dịch do virut Corona gây ra

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 124 | lượt tải:57

QD5388

QĐ 5388/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong việc giải quyết các TTHC lĩnh vực GD&ĐT

Thời gian đăng: 04/11/2019

lượt xem: 172 | lượt tải:62

sinh hoạt dưới cờ

Kế hoạch tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 23/08/2019

lượt xem: 185 | lượt tải:87

3951

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 23/07/2019

lượt xem: 170 | lượt tải:75

vienchuc

Biểu mẫu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 15/05/2019

lượt xem: 265 | lượt tải:646

công văn phòng chống bạo lực

tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy định Quy tắc ứng xử trong trường học

Thời gian đăng: 27/04/2019

lượt xem: 254 | lượt tải:73

06/2019/TT-BGDDT

Thông tư 06/2019/TT-BGDDT Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 27/04/2019

lượt xem: 238 | lượt tải:96
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây