Kế hoạch về CNTT năm học 2017-2018

Thứ hai - 06/11/2017 09:48
Kế hoạch CNTT năm học 2017-2018 trường THCS Thanh Cao
Kế hoạch về CNTT năm học 2017-2018
KẾ HOẠCH
VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017 - 2018
 
Căn cứ hướng dẫn số: 3174/SGD&ĐT-VP ngày 22/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017 – 2018;
Căn cứ kế hoạch số: 497/KH-GD&DT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2017
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THCS Thanh Cao;
Trường THCS Thanh Cao xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2017 – 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích: Tạo sự chuyển biến sâu sắc về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn thể giáo viên trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục trong nhà trường. hướng tới đáp ứng yêu cầu thực hiện “Trường học điện tử”
2. Yêu cầu: Các tổ chuyên môn quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung công tác của năm học, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT, gắn kết chặt chẽ hoạt động của tất cả giáo viên với ứng dụng CNTT.
3. Các chỉ tiêu chính:
- Đảm bảo sự thông suốt và tương tác kịp thời đối với hòm thư nội bộ giữa trường – Phòng giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý cấp trên.
- Tất cả các cán bộ, giáo viên thường xuyên trao đổi thông tin, văn bản qua thư điện tử, trang website, facebook fanpage của trường.
- Bổ sung số máy tính ở phòng thực hành. Duy trì, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống mạng Internet phục vụ dạy và học tin học cho giáo viên và học sinh. Đảm bảo 100% học sinh học Tin học theo chương trình của Bộ GD&ĐT có máy thực hành.
- Phổ cập trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, viên chức trong trường học có tuổi dưới 50 (đối với nam) và dưới 45 (đối với nữ).
- Mỗi giáo viên tự xây dựng được ít nhất 5 bài giảng điện tử/ năm học góp phần xây dựng kho học liệu điện tử của trường, Phòng GD&ĐT và của Ngành.
- Sử dụng tốt phần mềm quản lý: QL học sinh và kết quả học tập, QL hồ sơ cán bộ công chức (Pemis), phần mềm Sổ điểm điện tử (Esams).
- Phấn đấu các tổ chuyên môn đều có sản phẩm dự cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-learning”.
- 100% giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn trên trang website “Trường học kết nối”.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1.       Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT
Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường nội dung của các văn bản quan trọng sau:
a) Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
b) Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;
c) Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
d) Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục;
đ) Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về quản lý game online;
e) Thống nhất sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode TCVN 6909:2002; Chấm dứt hẳn việc sử dụng các phần mềm quản lý giáo dục, phần mềm quản lý thi sử dụng phông chữ ABC.
2.       Khai thác website của Ngành GD&ĐT Hà Nội:
Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Ngành tại địa chỉ www.hanoi.edu.vn . Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận thông tin, văn bản giữa Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và nhà trường qua hệ thống thư điện tử http://mail.hanoiedu.vn. Mở hộp thư điện tử và truy cập website của ngành ít nhất 2 lần/ ngày vào 9h00 và 16h30.
Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ http://edu.net.vn, của ngành giáo dục Hà Nội tại địa chỉ http://daotao.hanoi.edu.vn và Website của Phòng GD&ĐT Thanh Oai. Tải về các phần mềm thông dụng, miễn phí và các học liệu điện tử. Đồng thời huy động giáo viên đóng góp tài nguyên giáo dục vào hệ thống dùng chung.
3.       Định hướng xây dựng website của trường:
Hiện tại nhà trường đã có trang Website riêng, được cập nhật thông tin thường xuyên. 80 % cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đăng kí thành viên; tích cực gửi bài, tư liệu lên website.
Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở
Quán triệt và triển khai Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và cài đặt phần mềm mã nguồn mở. Cụ thể là:
- Sử dụng bộ phần mềm văn phòng Open Office Org đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn phòng và dạy tin học;
- Trình duyệt web Google Chrome, Firefox;
- Bộ gõ tiếng Việt Unikey phiên bản 4.0 trở lên;
- Phần mềm Moodle quản lý e-Learning;
4.       Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học
Trường tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cho giáo viên các môn học tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của người học. CNTT là phương tiện hỗ trợ, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Tránh lạm dụng CNTT trong quá trình giảng dạy như: Nội dung trình chiếu không phù hợp, thời gian trình chiếu nhiều, âm thanh ồn ào, quá nhiều màu sắc, hiệu ứng chuyển động không cần thiết, kích thước chữ quá nhỏ…
-  Tích cực triển khai soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ e -Learning theo chuẩn quốc tế SCORM;
- Tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT và Quỹ Laurence S.Ting tổ chức, với khẩu hiệu chung “Trong mỗi học kỳ, mỗi giáo viên tự xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử”.  
- Huy động giáo viên tham gia đóng góp các bài trình chiếu, bài giảng e-Learning về Sở GD&ĐT, địa chỉ: http://daotao.hanoi.edu.vn.
5.  Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ứng dụng CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý
- Tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT.  Tổ chức có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng theo hướng thiết thực, cập nhật, ưu tiên sử dụng phần mềm mã nguồn mở, khai thác thông tin trên Internet, giới thiệu những địa chỉ hay, có ích với giáo viên.
- Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dưới 50 tuổi đối với nam và dưới 45 đối với nữ. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các kỹ năng cơ bản (soạn thảo văn bản, khai thác Internet, sử dụng thư điện tử, e-learning, các phần mềm hỗ trợ giảng dạy...), biết ứng dụng CNTT trong công tác, giảng dạy.
6.       Tiếp tục triển khai dạy tin học trong nhà trường.
Tiếp tục triển khai giảng dạy môn tin học và nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho học sinh.
- Giáo viên và học sinh tích cực sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong và ngoài các giờ học tin học.
- Cập nhật chương trình, nội dung giảng dạy theo hướng mô đun kiến thức  hiện đại, thiết thực, linh hoạt thay vì chỉ dùng một bộ chương trình và sách tin học. Ưu tiên các phần mềm văn phòng mã nguồn mở, e-mail và khai thác Internet phục vụ cho học tập, trước khi học lập trình.
7.       Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất thiết bị CNTT và truyền thông, làm cơ sở cho việc ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập
Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT và dạy môn tin học một cách hiệu quả và thiết thực. Cụ thể:
- Mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng, kết nối mạng Internet để giáo viên chuẩn bị bài giảng có ứng dụng CNTT.
- Đảm bảo đủ máy tính để dạy và học môn Tin học, các máy tính đều được kết nối Internet.
- Tăng cường trang bị máy tính có kết nối mạng Internet trong thư viện để thu hút, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác thông tin phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu.
- Trang bị thêm các thiết bị điện tử kỹ thuật số khác phục vụ cho giảng dạy như: máy quét ảnh, máy chiếu vật thể 3 chiều, máy ảnh số, kết nối dụng cụ thí nghiệm thực hành với máy tính...
- Tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống máy tính và thiết bị điện tử kỹ thuật số, định kỳ một lần/học kỳ. Có kế hoạch kinh phí sửa chữa, thay thế thiết bị CNTT ngay từ đầu năm học.
8.       Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong các đơn vị, trường học
Phân công cán bộ, viên chức phụ trách CNTT trong trường học, mỗi tổ chuyên môn trong trường đều có giáo viên nòng cốt ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Cụ thể: Phụ trách chung: đ/c Tuấn – Phó HT; Tổ KHTN: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt; tổ KHXH: đ/c Lê Thị Nga; tổ Văn phòng: đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học về CNTT và triển khai tới các tổ, nhóm chuyên môn, kiểm tra, đánh giá, xếp loại các thành viên theo các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học mà Phòng đã đề ra.
          Các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học về CNTT, đánh giá thi đua cá nhân và tập thể trong năm học trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của từng lĩnh vực.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- BGH nhà trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
 
 
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
 
Nguyến Tiến Vượng
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P.HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
 

 

Tác giả bài viết: NĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

35/KH-THCSTC

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm 2020 - 2021

Thời gian đăng: 01/08/2020

lượt xem: 42 | lượt tải:18

TT 15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đăng: 24/06/2020

lượt xem: 64 | lượt tải:25

KH Corona 2019

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 121 | lượt tải:48

QĐ thành lập tổ chống dịch do virut Corona

QĐ thành lập tổ công tác phòng chống dịch do virut Corona gây ra

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 124 | lượt tải:57

QD5388

QĐ 5388/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong việc giải quyết các TTHC lĩnh vực GD&ĐT

Thời gian đăng: 04/11/2019

lượt xem: 172 | lượt tải:62

sinh hoạt dưới cờ

Kế hoạch tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 23/08/2019

lượt xem: 185 | lượt tải:87

3951

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 23/07/2019

lượt xem: 169 | lượt tải:75

vienchuc

Biểu mẫu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 15/05/2019

lượt xem: 265 | lượt tải:646

công văn phòng chống bạo lực

tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy định Quy tắc ứng xử trong trường học

Thời gian đăng: 27/04/2019

lượt xem: 254 | lượt tải:72

06/2019/TT-BGDDT

Thông tư 06/2019/TT-BGDDT Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 27/04/2019

lượt xem: 237 | lượt tải:96
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây