Thành lập Tổ tư vấn học đường

Thứ hai - 06/11/2017 12:05
Thành lập Tổ tư vấn học đường trường THCS Thanh Cao
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THANH CAO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số:  70/QĐ-THCSTC Thanh Cao, ngày 23 tháng 10 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ tư vấn học đườngHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THANH CAO
 
          Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
          Thực hiện công văn số 3350/SGD&ĐT - CTTT ngày 04/10/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội và công văn số 551/PGD&ĐT ngày 19/10/2017 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc thành lập bộ phận tư vấn tâm lí cho học sinh trong các trường TH và THCS;
          Xét phẩm chất và năng lực cán bộ - giáo viên,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn tâm lí học sinh (Gọi tắt là Tổ tư vấn học đường - TVHĐ) gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông: Ng.Đ. Tuấn Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng
2. Bà: Nguyễn Thùy Linh Giáo viên - TPT Tổ phó
3. Bà: Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Thành viên
4. Bà: Đinh Thị Thúy Mai Giáo viên Thành viên
4. Bà: Lê Thị Quyên Nhân viên Y tế Thành viên
          Điều 2. Tổ tư vấn có trách nhiệm:
          1. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm và triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;
          2. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng, tâm sinh lý của học sinh nhằm có định hướng nhanh, kịp thời nhất giúp cho học sinh vượt qua các trở ngại tâm lý để tiếp tục học tập;
          3. Phân công lịch trực; thiết lập và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
          Điều 3. Bộ phận kế toán văn phòng, bộ phận chuyên môn, các bộ phận đoàn thể và các ông(bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3; (đã ký và đóng dấu)
- Website;  
- Lưu TVHĐ, VT.  
  Nguyễn Tiến Vượng

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THANH CAO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 71/QĐ-THCSTC Thanh Cao, ngày 23 tháng 10 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn học đường

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THANH CAO
 Căn cứ  chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng tại Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo),
 Căn cứ Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn học đường trường THCS Thanh Cao năm học 2017 - 2018;
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý học sinh (gọi tắt là Tư vấn học đường - TVHĐ) trường THCS Thanh Cao (Quy chế kèm theo QĐ này).
Điều 2: Căn cứ Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn học đường trường THCS Thanh Cao, Tổ TVHĐ xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện quy chế và kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.
Điều 3: Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các ông bà có tên trong Tổ TVHĐ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu TVHĐ, VT.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký và đóng dấu) 
Nguyễn Tiến Vượng
 
 
 
TRƯỜNG THCS THANH CAO
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Của Tổ tư vấn học đường trường THCS Thanh Cao
(Kèm theo Quyết định số 71/QĐ-THCSTC  ngày 23/10/2017 của Hiệu trưởng trường THCS Thanh Cao về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ tư vấn học đường)

 
 
 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-THCSTC ngày 23/10/2017 về việc thành lập Tổ tư vấn học đường trường THCS Thanh Cao, nhà trường ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn học đường (TVHĐ) như sau:
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng:
Quy định này áp dụng cho công tác tư vấn tâm lý cho học sinh tại trường THCS Thanh Cao.
Điều 2. Quan điểm, nguyên tắc:
1. Tư vấn cho học sinh là một hoạt động chuyên môn của các giáo viên tư vấn trường học nhằm mục đích hỗ trợ và can thiệp đối với những học sinh đang gặp phải những khó khăn trong đời sống tâm lý. Bao gồm những khó khăn về xúc cảm, tình cảm, tâm lý, tinh thần trong đời sống hàng ngày, trong hành vi ứng xử, quan hệ bạn bè, thầy cô, gia đình, trong học tập, định hướng nghề nghiệp…Qua đó, giúp học sinh tìm được hướng giải quyết phù hợp và giúp ổn định đời sống tâm lý để có thể đạt được sự phát triển cao nhất và hiệu quả nhất trong suốt quá trình học tập tại trường.
2. Công tác tư vấn trường học là hoạt động cần thiết nhằm hỗ trợ học sinh giải quyết các khó khăn trong đời sống tâm lý một cách hiệu quả đồng thời cũng giúp phòng ngừa một cách hiệu quả và kịp thời những tác động tiêu cực có thể gây bất ổn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và học tập của học sinh. Công tác tư vấn trường học cũng là một nhân tố góp phần xây dựng môi trường “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
3. Công tác tư vấn học đường là trách nhiệm của nhà trường, bao gồm cấp Chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, Ban đại diện CMHS, … Trong đó, tổ TVHĐ đóng vai trò chủ đạo và chủ động trong mối tương quan hỗ trợ và hợp tác với các lực lượng khác trong trường học, cụ thể là với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên.
4. Tôn trọng và bảo mật cho người được tư vấn.
 
CHƯƠNG II
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN
Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên tư vấn:
1. Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương,  đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo.
2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; có lòng nhiệt tình, kiên trì, năng động, sáng tạo, có khả năng giao tiếp tốt, dễ cảm thông, dễ thuyết phục và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và học sinh.
3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, mục tiêu và nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo.
4. Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định của từng bậc học, các ngành sư phạm hoặc khoa tâm lý giáo dục, am hiểu lĩnh vực tâm lý lứa tuổi, có khả năng tham gia công tác tư vấn trường học.
5. Có kỹ năng và phương pháp công tác xã hội, có sức khoẻ tốt, có uy tín và được học sinh tin yêu.
Điều 4. Nhiệm vụ của thành viên tư vấn:
1. Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của giáo viên quy định trong Điều lệ trường trung học. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của nhà trường;  chấp hành sự phân công và chỉ đạo của Tổ trưởng, Hiệu trưởng.
2. Tận tụy với công tác; xây dựng quan hệ lành mạnh với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và học sinh. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật diễn biến xã hội và am hiểu hoạt động giáo dục.
3. Tham mưu cho Tổ trưởng, Hiệu trưởng về các nội dung liên quan đến công tác tư vấn trường học và chủ động thực hiện công tác theo phân công của lãnh đạo trong đó có 3 hoạt động cơ bản gồm:
- Tư vấn trực tiếp cho học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh bằng các hình thức: tư vấn cá nhân hoặc theo nhóm tại phòng tư vấn, tư vấn chuyên đề tại lớp học, hội trường, sân trường, hoặc tại gia đình…
- Tư vấn gián tiếp thông qua hộp thư điện tử, điện thoại và mạng xã hội.
- Tổ chức tập huấn về chuyên môn tư vấn, tâm lý, hướng nghiệp, cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, cha mẹ học sinh.
4. Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường để làm tốt công tác tư vấn, đặc biệt với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn TN, Đội TNTP. Thông qua hội đồng sư phạm, thành  viên tư vấn phát hiện những tập thể học sinh, nhóm học sinh, cá nhân học sinh có những tình huống hoặc những vấn đề về tâm lý để chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa và can thiệp kịp thời.
5. Phải xây dựng kế hoạch tư vấn hàng năm bao gồm một số nội dung cơ bản sau: lịch trực phòng tư vấn; tổ chức các buổi tư vấn chuyên đề và chủ đề tập huấn cho giáo viên, cha mẹ học sinh, phù hợp với lịch của nhà trường và thực hiện các báo cáo theo quy định.
6. Không ngừng nâng cao tay nghề và cập nhật kiến thức xã hội, kiến thức về tâm lý học và công tác tư vấn trường học nhằm có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công tác tư vấn trường học.
Điều 5. Quyền của thành viên tư vấn:
1. Được thông tin đầy đủ, được đề xuất ý kiến với Chi bộ Đảng, với lãnh đạo nhà trường về chủ trương, kế hoạch hoặc các hoạt động cụ thể của trường có liên quan đến công tác tư vấn học sinh.
2. Được bố trí thời gian, phòng tư vấn thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động.
3. Được ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá, xã hội,… để phục vụ tốt nhất cho công tác tư vấn học sinh.
4. Được giảm tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm theo quy định tại Khoản b, Điều 9, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT.
5. Được mời tham gia trong Hội đồng kỷ luật học sinh của nhà trường.
 
CHƯƠNG III
CÔNG TÁC TƯ VẤN TRƯỜNG HỌC
 Điều 6. Đào tạo, bồi dưỡng:
1. Hằng năm, khi lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ của đơn vị, Chi bộ Đảng, Hiệu trưởng có trách nhiệm xem xét, ưu tiên cho thành viên tư vấn được tham gia các lớp học phù hợp với yêu cầu của công tác.
2. Thủ trưởng đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi để thành viên tư vấn tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên .
Điều 7. Thời gian làm việc của Tổ tư vấn học đường:
1. Tổ tư vấn phải tạo điều kiện để liên hệ được thuận lợi học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên trong tất cả thời gian có thể, gồm: Gặp trực tiếp; trả lời thư điện tử của các đối tượng HS, CMHS khi điện thoại trực tiếp; hoặc được phân công trả lời thư điện tử….
3. Ngoài ra, Tổ TVHĐ chủ động lên lịch tư vấn vào các chiều thứ Năm hoặc thứ Bảy; tổ chức báo cáo chuyên đề tại lớp, tại Nhà đa năng hoặc sân trường; tổ chức tập huấn chuyên đề cho cha mẹ học sinh hoặc giáo viên về tâm lý, hướng nghiệp, giáo dục học sinh,…
Địa chỉ hòm thư tư vấn: thcsthanhcao.tvhd@gmail.com
 Điều 8.  Cơ sở vật chất phòng tư vấn
1. Tổ TVHĐ được phép sử dụng các phòng họp tổ bộ môn, phòng Đoàn Đội hoặc phòng Y tế khi thực hiện công tác tư vấn nhằm đảm bảo tư vấn riêng biệt, vị trí yên tĩnh, trang trí đẹp, thân thiện.
2. Bộ phận hành chính thường xuyên trang bị CSVC cho tổ tư vấn làm việc hiệu quả.
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm phối kết hợp với Tổ TVHĐ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 10: Việc thay đổi một số nội dung trong quy chế này để phù hợp từng thời kỳ phải được ít nhất 2/3 thành viên Tổ TVHĐ đề nghị.
 
  Nơi nhận:
- Website;
- Niêm yết bảng tin;
- BGH, tổ TVHĐ;
- Lưu VT và TVHĐ.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký và đóng dấu)
 
 
Nguyễn Tiến Vượng
 

 
TRƯỜNG THCS THANH CAO
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN
TRONG TỔ TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG
Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-THCSTC ngày 23/10/2017 về việc thành lập Tổ tư vấn học đường của Hiệu trưởng trường THCS Thanh Cao. Tổ TVHĐ phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:
1. Ông NĐT, Tổ trưởng:
Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm bao gồm một số nội dung cơ bản sau: Phân công lịch trực phòng tư vấn; Hàng tuần xử lý các thông tin trong hòm thư góp ý của học sinh, email, mạng xã hội và chuyển cho các thành viên tư vấn về các lĩnh vực được phân công tư vấn.
Tham mưu nhà trường cung cấp CSVC cho Tổ tư vấn hoạt động.
Cùng tham gia tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
2. Bà Nguyễn Thùy Linh - Tổ phó:
Tham mưu lãnh đạo cung cấp các tài liệu tư vấn tâm lý học đường; Lập Sổ Nhật ký theo dõi công tác tư vấn, Sổ biên bản họp hàng tháng của Tổ tư vấn, Sổ liên hệ với CMHS và HS, .....;
Thường trực để tiếp nhận các yêu cầu tư vấn và phát sinh; Tổ chức các buổi tư vấn chuyên đề và chủ đề tập huấn cho giáo viên, cha mẹ học sinh, phù hợp với lịch của nhà trường và tham mưu cho Tổ trưởng thực hiện các báo cáo cho Hiệu trưởng và cấp trên theo quy định.
3. Bà Nguyễn Thị Thơm, Đinh Thị Thúy Mai và Lê Thị Quyên - Thành viên:
Phối kết hợp lập sổ liên hệ, phát hiện, tiếp nhận và phụ trách tư vấn cho học sinh về tình yêu, giới tính, quan hệ với bạn khác giới và vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Phụ trách tư vấn về Phương pháp học tập cho học sinh; quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn bè, thầy trò, đạo đức lối sống; pháp luật và các tình huống cụ thể khi học sinh có yêu cầu hoặc lãnh đạo phân công.
Trực theo lịch phân công của Tổ trưởng.
 Nơi nhận:
- Tổ TVHĐ
- BGH
- Website
-Lưu THCĐ, VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký và đóng dấu)
 
 
Nguyễn Tiến Vượng

 
TRƯỜNG THCS THANH CAO
TỔ TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG

Số: 01/ KH-TVHĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
 

Thanh Cao, ngày 24 tháng 10 năm 2017
                                                     
 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG
NĂM HỌC 2017 - 2018

 
 
 

- Căn cứ các quyết định và quy chế về công tác tư vấn học đường của Hiệu trưởng trường THCS Thanh Cao năm 2017
- Tổ tư vấn tâm lý học sinh trường THCS Thanh Cao xây dựng kế hoạch hoạt động của năm học 2017 - 2018 như sau:
I. Mục đích - yêu cầu:                                          
1. Mục đích:
- Định hướng cho học sinh những khó khăn tâm lý, tình cảm, những bức xúc của lứa tuổi, những vướng mắc trong học tập, sinh hoạt, trong hướng nghiệp, hoặc những khó khăn học sinh, cha mẹ học sinh gặp phải trong quá trình học tập và sinh hoạt. Góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học sinh thực hiện được nguyện vọng và ước mơ của mình.
2. Yêu cầu:
- Các thành viên của tổ tư vấn phải am hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh để việc tư vấn có hiệu quả. Trong quá trình tư vấn giáo viên tư vấn cần giữ bí mật những vấn đề có tính nhạy cảm của học sinh, cha mẹ học sinh để tránh sự mặc cảm của các đối tượng được tư vấn.
II. Nội dung:
Nội dung tư vấn tập trung vào các vấn đề sau:
          1. Tư vấn hướng nghiệp.
          2. Tư vấn giáo dục giới tính.
          3. Quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, giáo viên và bạn bè.
          4. Phương pháp tự học ở nhà
          5. Tư vấn cách kiềm chế cơn tức giận.
          6. Tư vấn các vấn đề khác theo mong muốn của học sinh.
III. Giải pháp:
- Bố trí giáo viên có khả năng giải đáp, tác tư vấn theo các nội dung trên, chủ yếu đưa ra những phân tích, lời khuyên thiết thực giúp các em giải toả được về mặt tinh thần, làm cho các em cảm thấy vững vàng, tự tin và trên cơ sở đó có thể tự giải quyết được vấn đề của mình theo hướng tích cực.
- Do chưa có giáo viên chuyên trách làm công tác tư vấn, các thành viên của tổ tư vấn phải phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm để thực hiện công tác tư vấn cho học sinh.
- Nhà trường bố trí một phòng để phục vụ cho công tác tư vấn (phòng họp tổ, phòng Đoàn-Đội, phòng Y tế).
IV. Các hình thức tư vấn :

1. Hình thức 1: Tổ chức tư vấn tâm lý trực tiếp

1.1. Hình thức: Tư vấn trực tiếp : cán bộ tư vấn – cá nhân học sinh.
*Mục tiêu:
+ Lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn tâm lý của học sinh.
+ Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.
+ Động viên tinh thần để học sinh giải quyết hiệu quả khó khăn của bản thân mình.
*Nội dung:
+ Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh: tâm sinh lý cá nhân, tình yêu, tình bạn, những vấn đề khó nói…
+ Tổ tư vấn tâm lý sẽ tiến hành tư vấn khi những vấn đề đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến học sinh hoang mang, lo lắng, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là mất kiểm soát cảm xúc, hành vi của mình.
1.2. Hình thức: Tương tác đám đông
*Mục tiêu:
+ Lắng nghe những khó khăn tâm lý của học sinh.
+ Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết.
+ Động viên tinh thần học sinh.
*Nội dung:
+ Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh: tâm lý cá nhân, tình yêu, tình bạn, tình thầy trò,…

2. Hình thức 2 : Tổ chức buổi nói chuyện các chuyên đề về tâm lý.

* Mục tiêu:
+ Tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ sau những giờ học căng thẳng.
+ Chia sẻ, giải tỏa những bức xúc, khó khăn tâm lý do học tập và cuộc sống mang lại.
+ Định hướng lại nhận thức, duy trì tinh thần, thái độ sống tích cực.
*Nội dung:
+  Tùy thời điểm, Tổ tư vấn tâm lý sẽ tư vấn theo những chuyên đề tâm lý phù hợp.

3. Hình thức 3: Tư vấn qua email (thcsthanhcao.tvhd@gmail.com) hoặc qua facebook.

 
V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
         1. Nguồn tài liệu :
         - Tài liệu được cấp phát trong các đợt giáo viên đi tập huấn
- Sưu tầm tài liệu từ báo đài, một số trang báo mạng, hiệu sách, ...
(ví dụ: http://thamvantamly.net/51/tu-van-tam-ly-hoc-duong.htm)
         2. Lịch tư vấn :
         - Tổ tư vấn hoạt động thường xuyên (Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần) do các cán bộ, giáo viên trong tổ tư vấn tâm lý trực tiếp hỗ trợ tư vấn cho học sinh tại địa điểm của tổ tư vấn tâm lý.
- Các hoạt động, hình thức tư vấn sẽ được tổ chức xen kẽ tùy theo thời điểm, nhu cầu của học sinh và điều kiện thực tế của trường. 
 
3. Kế họach thời gian :
Thời gian Nội dung Biện pháp thực hiện
 
Tháng 11/2017

 
 - Ổn định nơi làm việc

 - Tải tài liệu chuyên môn từ Internet
 - Lập kế hoạch tư vấn tâm lý đầu tháng.
- Sắp xếp vị trí làm việc (Tuấn).
- Sưu tầm tài liệu. (Linh, Thơm, Mai, Quyên)
Từ tháng 12/2017
đến tháng 01/2018
 
- Tiếp nhận và tư vấn tâm lý cho đối tượng học sinh  có nhu cầu.
- Phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn nắm bắt danh sách học sinh thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường để theo dõi diễn biến tâm lý của các em. 
- Tổ TVHĐ và GVCN các lớp
Từ tháng 02/2018 đến 31/5/2018.
 
- Tiếp nhận và tư vấn tâm lý cho đối tượng học sinh có nhu cầu.
- Tổ chức các chuyên đề nói chuyện tâm lý vào tiết sinh hoạt dưới cờ ngày thứ Hai tuần thứ 2 của mỗi tháng. 
Tổ TVHĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

35/KH-THCSTC

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm 2020 - 2021

Thời gian đăng: 01/08/2020

lượt xem: 42 | lượt tải:18

TT 15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đăng: 24/06/2020

lượt xem: 64 | lượt tải:25

KH Corona 2019

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 121 | lượt tải:48

QĐ thành lập tổ chống dịch do virut Corona

QĐ thành lập tổ công tác phòng chống dịch do virut Corona gây ra

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 124 | lượt tải:57

QD5388

QĐ 5388/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong việc giải quyết các TTHC lĩnh vực GD&ĐT

Thời gian đăng: 04/11/2019

lượt xem: 172 | lượt tải:62

sinh hoạt dưới cờ

Kế hoạch tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 23/08/2019

lượt xem: 185 | lượt tải:87

3951

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 23/07/2019

lượt xem: 170 | lượt tải:75

vienchuc

Biểu mẫu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 15/05/2019

lượt xem: 265 | lượt tải:646

công văn phòng chống bạo lực

tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy định Quy tắc ứng xử trong trường học

Thời gian đăng: 27/04/2019

lượt xem: 254 | lượt tải:73

06/2019/TT-BGDDT

Thông tư 06/2019/TT-BGDDT Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 27/04/2019

lượt xem: 238 | lượt tải:96
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây